Legionella i vatten

Förebyggande åtgärder samt åtgärder vid smitta


Bakgrund
Legionellabakterier förekommer normalt i jord och vatten. Bakterien kan förorsaka lunginflammation, särskilt hos patienter med immunbrist. Antalet rapporterade fall av vårdrelaterad legionellainfektion har under senare år legat mellan 2 – 15 fall / år i Sverige.
Den vanligaste smittvägen är inandning av vattenaerosol som innehåller legionellabakterier, oftast vid duschning. Inkubationstiden kan vara upp till 2 veckor. Dödligheten är upp till 10 %. Smitta från person till person förekommer inte.

I kranvatten i stora byggnadskomplex, som t.ex. sjukhus, hyreshus och hotell, finns ofta legionellabakterier. Gamla rörledningar, blindrör med stillastående vatten och en temperatur på 20-45°C gynnar tillväxten av bakterien i biofilm.

Förebyggande åtgärder

Allmänt
För att hålla halten legionellabakterier på en låg nivå i sjukhusbyggnader rekommenderar Socialstyrelsen att Boverkets normer för vattentemperaturer följs. Vattentemperaturen på utgående varmvatten från varmvattenberedaren ska då vara minst 60°C och vattnet vid tappstället ska vara minst 50°C. Vid landstinget försörjs samtliga patientvårdande avdelningar med varmvatten som följer dessa normer.

Månatliga kontroller
Kontroller av vattentemperatur som görs av Länsservice varje månad:

 • I förrådsberedare och ackumulatortankar
 • I tappvarmvattensystemets framledning och retur

Årligen återkommande kontroller
Årliga kontroller som utförs av Länsservice, på initiativ av enheten för vårdhygien:

 • Temperaturer i samtliga VVC-slingor
 • Temperaturer i kopplingsledningar till blandare på några tappställen. Enheten för vårdhygien avgör vilka tappställen som ska kontrolleras
 • Funktion hos ventiler och styr- och reglersystem för tappvarmvatten
 • Kontroller av legionella-halter i vattnet. Enheten för vårdhygien avgör vilka tappställen som ska kontrolleras

Tappställen och duschar

 • Tappställen som inte används
      Montera bort vattenledningar som går till tappstället
 • Tappställen som används sällan
       Spola en gång var fjortonde dag, såväl varm- som kallvatten i minst 5 minuter
 • Efter helg- semester- eller annan stängning

     Spola alla tappställen såväl varm- som kallvatten i minst 5 minuter innan delning/mottagning tas i bruk

 • Dusch
       Varje duschtillfälle avslutas med en genomspolning med kallvatten.
  Duscharna handhas av Länsservice och bytena dokumenteras på formulär som signeras av ansvarig tjänstgörande sjuksköterska / hygienombud och arkiveras hos Länsservice.
  Duschslangar ska vara korta, av mörkt material. Duschmunstycken ska ha stora hål som medger kraftigt vattenflöde.
  Duschslang och duschmunstycke bytes eller värmedesinfekteras en gång / år.
  På avdelningar med patienter som har särskilt nedsatt infektionsförsvar (ex hematologi, onkologi) bör slangarna bytas eller värmedesinfekteras en gång / varannan månad.

Dricksvatten
Dricksvatten i vattenledning och buteljerat vatten kontrolleras enligt Livsmedelslagstiftningen LVFS 2001:30. Vattnet får då det tappas, inte innehålla höga halter av mikroorganismer. Krav på legionellafrihet finns inte.
I vattenbehållare i vattenautomater är vattnet ofta förorenat pga bakterieväxt i automatens packningar och ledningssystem. Vattenautomater bör undvikas, och får inte användas av patienter med immunbrist.

Patientvård
Syrgasbehandling och annan apparatur för andningsvägarna

Sterilt vatten används alltid t ex vid

 • befuktning vid syrgasbehandling
 • apparatur för andningsvägarna där fukt inhaleras

Is

 • Is till patienter får inte beredas i ismaskin
  Is ska beredas i sk. party-pack, dvs. engångs plastpåsar för tillverkning av iskuber
  Använd kranvatten
   

Misstänkt fall
Svår lunginflammation hos inneliggande eller nyligen utskriven patient, särskilt om han/hon har nedsatt infektionsförsvar.
 
Provtagning på patient

 • Bronksköljvätska (BAL) till odling, PCR och ev. immunfluorescens
 • Bronkial/trakealsekret från intuberad patient till odling, PCR och ev. immunfluorescens
 • Borstprov till odling och PCR
 • Sputumodling – fråga efter legionella
 • Urin antigen
 • Blod serologi
 • Prov sänds till Klinisk mikrobiologi, Enheten för vårdhygien, Akademiska Sjukhuset
   

Vid misstänkt fall av vårdrelaterad legionellainfektion

 • De duschar patienten använt får EJ användas
 • Luftfuktare tas ur drift
 • Kontakta vårdhygien och driftansvarig för VVS i fastigheten.
   
Driftansvarig VVS Kontrollerar:
Problem omfattande vattenledningsnätet
Reparationer eller andra underhållsåtgärder som vidtagits under senare tid
Förändringar av vattentemperatur under de senast månaderna
Vattentemperaturer i beredare, undercentraler, tappställen etc
Vårdhygien Kontaktar chefläkare / medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ombesörjer odlingar tillsammans med Länsservice
Sanering Vid misstänkt eller bekräftad legionellainfektion hos patient, diskuteras eventuell sanering av vvs-systemet exempelvis genom att spola varmvattenledningarna med hetvatten.
  .
Om så beslutas, meddelas berörda avdelningar om hur det ska gå till.

 
Åke Gustafsson
Verksamhetschef
Laboratoriemedicin

Uppdaterad 2010-08-03
Publicerad av webbredaktionen

EPiTrace logger